[wpseo_breadcrumb]

Regulamin użytkowania

Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy hydrokar.sklep. jest prowadzony przez:

„Hydrokar” Przedsiębiorstwo Handlowe S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy z siedzibą w Lublinie

(20-102), ul. Zamojska 55 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 9460000420,

REGON: 430457034 .

Adres do zwrotów:

Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy

ul. Zamojska 28, 20-105 Lublin

 

Słowniczek

Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy dostępny pod domeną www.hydrokar.sklep.pl, za pośrednictwem którego Hydrokar P.H. S.C. Sebasitian i Stefan Karwatowscy prowadzi działalność gospodarczą, polegającą w szczególności na sprzedaży Towarów;

Dzień Roboczy – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.28 z późn. zm.);

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego hydrokar.sklep.pl , w tym w szczególności dokonująca zakupów. Klientem może być również osobą fizyczną, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380);

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380)

Konto – spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje zamówień lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego;

Punkt zwrotu – ul. Zamojska 28, 20-105 Lublin;

Towary – produkty sprzedawane przez Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Wirtualny koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez  lienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. Wirtualny koszyk dostępny jest także dla niezarejestrowanych użytkowników;

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.hydrokar.sklep.pl

„Sklep Internetowy” lub „Sklep”), składania zamówień na Towary dostępne w sklepie internetowym born2be.pl, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest: a) urządzenie końcowe z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego, dlatego w celu pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć. Do dokonywania zamówień konieczne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, agitacyjnej, politycznej oraz wszelkiej sprzecznej z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

4. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5. Przeglądanie treści i asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji.

6. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu a także bez rejestracji co jednakowoż ograniczać może niektóre funkcjonalności Sklepu.

7. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/

8. Klienci mogą porozumiewać się z Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy poprzez: formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: https://hydrokar.sklep.pl/kontakt , w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres sk@hydrokar.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu +48 81 531 86 86 lub +48 81 532 05 46. Koszty korzystania przez Klienta z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.

9. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy dostarcza towary w ramach Sklepu na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

10. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie umowy.

§ 2 Rejestracja

1. W celu zakupu Towaru w Sklepie Klient może założyć Konto w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, co znacząco ułatwia korzystanie ze Sklepu oraz pomaga lepiej wykorzystać wszystkie funkcjonalności Sklepu.

2. W celu założenia Konta Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji w Sklepie. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

3. Rejestracja w Sklepie możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

4. W celu dokonania Rejestracji przy wykorzystaniu formularza, Klient zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz hasła, imienia i nazwiska oraz adresu (miejscowość, kod pocztowy, numer ulicy, ewentualnie numer mieszkania), zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania, odstąpienia i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

5. W wyniku Rejestracji Klienta zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupu Towarów oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie takich jak przykładowo historia zamówień, dostęp do zbioru zapisanych i zakupionych przez Klienta Towarów etc.

6. Po dokonaniu Rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako loginu oraz hasła wskazanych przez Klienta przy dokonaniu Rejestracji.

7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

8. Klient może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres e-mail: sk@hydrokar.pl . Po otrzymaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Klient, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.

2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym:

https://hydrokar.sklep.pl/kontakt , w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres

sk@hydrokar.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu +48 81 531 86 86 lub +48 81 532 05 46. Koszty korzystania przez Klienta z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.

3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

4. Klient może po zarejestrowaniu się zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu, w której zostały zamieszczone – niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum, recenzje, materiały o charakterze promującym, lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem Sklepu, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa). Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy. zastrzega sobie możliwość kontroli i dopuszczania Materiałów do publikacji w aspekcie przestrzegania powyższych zasad. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

1. Oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;

2. Oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

3. Zamieszczając dany Materiał w Sklepie (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.), udziela Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy licencji na korzystanie przez nią z tych materiałów. Licencja ta obejmuje korzystanie przez Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy

z Materiałów w działalności Sklepu, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy bez ograniczeń czasowych a także w okresie dziesięciu lat zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy

§ 4 Procedura zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia Klient powinien zalogować się na Konto albo wybrać złożenie zamówienia bez Rejestracji.

2. Zamówienie Towarów można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia Klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte Towary, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Klienta lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Klienta sposobu zapłaty. Zamówienie może także nastąpić drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 81 532 05 46 lub +48 81 531 86 86 .

3. Potwierdzenie następuje poprzez wybór przycisku „Potwierdzam zamówienie” (lub równoznaczny).

4. W Sklepie przy każdym Towarze na karcie produktu zamieszczone są informacje o danym Towarze oraz cena takiego Towaru.

5. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają:

1. Kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru.

2. Koszty dostawy każdorazowo podawane są przy wyborze sposobu dostawy, o ile nie jest wskazane inaczej w opisie danego Towaru.

3. Kosztów pobieranych przez operatorów płatności w wysokości nie przewyższającej kosztów poniesionych przez Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy w związku z wybranym przez Klienta sposobem zapłaty. W przypadku, gdy sposób płatności będzie związany z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów, taka informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego bezpośrednio przy polu wyboru tego rodzaju płatności.

6. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Klienta w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 10 poniżej.

7. Promocje dostępne w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.

8. Klient dokonuje wyboru Towarów, które mają być przedmiotem zamówienia i umieszcza je w Wirtualnym Koszyku, następnie w celu złożenia zamówienia, Klient dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie. W celu dokonania realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

9. Klient wybiera sposób dostawy (sposób dostarczenia Towaru). W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub płatności Klient zobowiązany jest do podania dodatkowych danych, w szczególności danych osobowych (danych adresowych), niezbędnych do zrealizowania zamówienia przez Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy.

10. Przed złożeniem zamówienia na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta jest wyświetlone podsumowanie zamówienia, w którym są wskazane zamawiane przez niego Towary, koszty dostawy, koszty związane z wybranym przez Klienta sposobem płatności oraz przewidywany czas realizacji zamówienia. Następnie Klient, w celu dokonania zamówienia wybiera przycisk „potwierdzam zamówienie” (lub równoznaczny).

11. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętej jednym zamówieniem.

12. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy zastrzega sobie możliwość wprowadzenia konieczności potwierdzenia zamówienia płatnego przy odbiorze poprzez link zawarty w wiadomości elektronicznej e-mail, (który wysyłany jest każdorazowo po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail), lub w zakładce „Moje Konto” (lub równoznacznej) na stronie internetowej Sklepu lub dokonać innej weryfikacji prawidłowości złożonego zamówienia. Zamówienia płatne przy odbiorze, które nie zostaną, w opisany w zdaniu pierwszym sposób, potwierdzone w terminie 7 dni od daty ich złożenia, mogą zostać automatycznie anulowane.

13. Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty pełnej ceny Towaru w terminie7 dni od daty złożenia zamówienia.

14. Przy wyborze płatności przelewem lub kartą kredytową należy dokonać płatności na etapie składania zamówienia, lub w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia poprzez opcję „zapłać teraz” (lub równoważną) widoczną na Koncie po zalogowaniu w dziale „Moje zamówienia”. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie przez Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta.

15. Informacja o dostępności Towarów widnieje na karcie produktu na stronie internetowej Sklepu.

16. W przypadku ograniczonej dostępności Towaru, Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy poinformuje Klienta o braku Towaru lub wydłużeniu terminu realizacji zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Klient może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją danego zamówienia albo, w przypadku braku danego Towaru lub braku woli po stronie Klienta dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane zaś Klient otrzyma zwrot uiszczonej ceny w terminie do 14 dni od daty anulowania danego zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu Zamówienia przez Klienta albo od wysłania Klientowi informacji o anulowaniu zamówienia przez Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy w wypadkach, gdy Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy będzie do tego uprawniony.

17. Ze względu na dynamiczny przyrost zamówień, w niektórych przypadkach informacja o dostępności Towarów może mieć charakter szacunkowy. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy dołoży wszelkich starań, aby Towary były dostępne na bieżąco.

18. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikające

z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Klienta oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego za pomocą których dokonuje zamówienia.

19. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru.

20. Umowa pomiędzy Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy a Klientem zostaje zawarta:

1. W wypadku Towarów w zakresie których Klient dokonuje płatności z góry – z chwilą otrzymania przez Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy zapłaty ceny;

2. W odniesieniu do Towarów za które cena płatna jest przy odbiorze – z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia zgodnie z ust. 12 powyżej. Otrzymana kwota ma charakter zapłaty za dostawę Towarów.

21. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który nie odbiera Towaru dostarczanego za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub w inny sposób określony Regulaminem, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwego punktu odbioru podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub zamawiając Towar przy wyborze sposobu płatności jako płatności z góry, nie uiszcza takiej opłaty i nie potwierdza złożonego zamówienia w terminie siedmiu dni.

22. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 5 Towary

1. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed chwilą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 6 Zmiany zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w Wirtualnym Koszyku aż do momentu złożenia zamówienia przy czym status realizacji zamówienia widoczny jest w Koncie Klienta w zakładce „Moje konto” (lub równoważnej). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów zamówienia wybranych do wirtualnego Koszyka.

2. Zmiany w adresie dostawy wskazanym przez Klienta mogą być dokonywane wyłącznie do chwili złożenia zamówienia. W innym wypadku Klient może dokonać takich zmian wyłącznie po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta, składając tam odpowiednią dyspozycję.

§ 7 Dostawy

1. Zamówienia złożone na Towary, realizowane są od poniedziałku do piątku, o ile Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy nie zdecyduje się realizować zamówień na Towary także w inne dni. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy przystępuje do realizacji zamówienia po potwierdzeniu go przez Klienta, zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru). W przypadku zamówień na Towary płatnych przed terminem dostawy (z góry) Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru). Dostawa Towarów może być realizowana także przez osoby trzecie powiązane kapitałowo lub osobowo z Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy.

2. Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez Klienta nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą na bieżąco wyjaśniane z Klientem, który złożył dane zamówienie. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru, wynikające z błędnego podania przez Klienta adresu dostawy.

3. Dostawa Towarów następuje według wyboru Klienta. Dostępne sposoby dostawy oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Klient, wskazane są w Sklepie Internetowym w zakładce „Dostawa”.

4. Od wybranego przez Klienta sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy Towarów, jednak w każdym przypadku termin dostawy nie przekracza 30 Dni Roboczych od daty wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy. Szczegółowe informacje na temat czasów realizacji przesyłek oraz kosztów dostawy zamieszczone są w zakładce „Dostawa”. Co do zasady terminy dostaw nie powinny przekraczać:

1. Kurier DPD – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 2 –dni roboczych)

5. Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Towarem. W przypadku Towarów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie należy sporządzić w obecności kuriera/dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sk@hydrokar.pl . Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera.

6. W przypadku, gdy Klient odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Towarem, przesyłka zostanie zwrócona do Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy. W przypadku dokonania płatności przez Klienta przed dostarczeniem Towaru zwrot zapłaconej ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia zwrotu przesyłki z Towarem do Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy.

§ 8 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Podczas składania zamówienia Klient, który dokonał Rejestracji lub wybrał opcję szybkiego zamówienia podając wszystkie niezbędne dane do poprawnej realizacji wysyłki ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:

1. Płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem)

2. Płatność przelewem tradycyjnym

3. Płatność przy pomocy Przelewy24

Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy potwierdzenia prawidłowego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

2. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy doręcza Klientowi dowód zakupu Towaru.

3. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną poprzez akceptację Regulaminu.

4. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju Towaru lub miejsca odbioru zamówienia.

§ 9 Reklamacja

1. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

2. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy nie jest odpowiedzialna względem Klienta będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380), jeżeli zapewnień tych nie znała ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

3. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy w terminie najpóźniej 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. Składając reklamację Klient powinien podać co najmniej imię nazwisko, numer zamówienia, Towar którego reklamacja dotyczy, opis wady, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga.

5. W przypadku gdy Towar był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany Towar, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Punktu Zwrotu.

6. Jeżeli Towar ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli Towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenia Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy.

7. Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy za nabycie danego Towaru.

8. Jeżeli Klient będący konsumentem złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust.powyżej, a Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane przez Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy za uzasadnione.

9. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez Klienta wskazane przy składaniu reklamacji.

§ 10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 30 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w następującej formie:

1. Pisemnie wypełniając formularz zwrotu i wysyłając go na adres Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy, ul. Zamojska 28, 20-102 Lublin

2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej wypełniając formularz zwrotu i przesyłając go na adres e-mail: sk@hydrokar.pl

3. Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: www.hydrokar.sklep.pl/kontakt

3. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

4. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając Towar, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu Towaru, za który płatność dokonywana była przez Konsumenta przy odbiorze (przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru Konsumenta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.

5. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy, Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy zamówiony uprzednio Towar.

6. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy może wstrzymać się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 11 Dane osobowe, cookies

1. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy z siedzibą w Lublinie (20-102), ul. Zamojska 55, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 9460000420, REGON: 430457034.

3. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za nabywane Towary za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 są przekazywane, za zgodą Klientów, PayPro SA z siedzibą pod adresem 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15.

5. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, (jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Klienta zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu – wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną – tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

6. Dane osobowe Klientów znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia wykonywanego w ramach Sklepu.

7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Klienta.

8. Korzystając ze Sklepu Klient wyraża zgodę na zapis plików cookies (korzystanie z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na górze strony. Zapis plików cookies następuje wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

9. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

10. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy lub zakresu Towarów sprzedawanych przez Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu i Sklepu Internetowego, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu – Sklepu Internetowego, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu – Sklepu Internetowego. W takim wypadku Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy poinformuje Klientów o rodzaju i charakterze zmian poprzez stosowną informację w serwisie Sklepu internetowego. Klient składa oświadczenie o akceptacji zmian Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox wpolu komunikatu. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, Klient nie będzie miał możliwości skorzystania z usług świadczonych przez

Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy za pośrednictwem Sklepu. Klient w dalszym ciągu będzie miał dostęp do Konta i historii zamówień.

2. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy może udzielać gwarancji na wybrane Towary. Szczegółowe dane dotyczące ewentualnej gwarancji będą w takim wypadku znajdowały się na karcie Towaru w jego opisie.

3. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).

4. Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

6. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na urządzeniu końcowym Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Hydrokar P.H. S.C. Sebastian i Stefan Karwatowscy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

9. Spółka informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym Spółka nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu.