Lista produktów producenta: IBO/Dambat

Producent pomp i hydroforów oraz dystrybutor pomp pochodzących od najlepszych producentów na świecie.

Firma Dam­bat ist­nie­je od 1999 roku. Od po­cząt­ku dzia­łal­no­ści zaj­mu­je­ się tech­ni­ką pom­pową. Pro­du­kuje­ pompy i hy­dro­fory, po­nad­to kompletuje, im­por­tu­je, eks­por­tu­je, dys­trybu­uje pompy po­chodzą­ce od naj­lep­szych pro­du­cen­tów na świe­cie. Firma jest kie­ro­wa­na przez zespół ma­ją­cy pra­wie 20 lat do­świad­cze­nia na mię­dzy­na­ro­dowym rynku pro­du­cen­tów pomp.

Więcej
na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 32 elementów
Pokazuje 1 - 12 z 32 elementów